Integritetspolicy

I denna integritetspolicy beskrivs hur Metodgolv i Stockholm AB (Metodgolv) behandlar
personuppgifter enligt dataskyddsförordningen inom ramen för sin verksamhet, som är att erbjuda
kompletta golvlösningar från råbetong till färdiga ytskikt i alla typer av miljöer – inklusive våtrum.

Personuppgiftsansvarig
Metodgolv i Stockholm AB, org.nr. 556468-9643, Albybergsringen 3 C, 137 69 Österhaninge.
e-post: ekonomi @ metodgolv.se
Vilka personuppgifter som behandlas i ditt fall, samt behandlingens syfte och rättsliga grund
beror på vilken av följande fem relationskategorier som berörs.

1. Du besöker www.metodgolv.se
Metodgolvs webbplats innehåller enbart tekniskt nödvändiga cookies. Ingen information om
besökarna samlas in och inga analyser av själva besöket görs. Inte heller används något innehåll
från tredje part. Eftersom inga personuppgifter samlas in eller delas via webbplatsen har ett besök
på den inga integritetsmässiga konsekvenser. Därför finns ingen så kallad cookie banner.

2. Du är kund eller representant för en kund
Metodgolv erbjuder kompletta golvlösningar, från råbetong till färdiga ytskikt i alla typer av
miljöer. Ändamålet med behandlingen är således att komma fram till vilken lösning som är bäst i
ditt fall och hur den ska levereras. Den rättsliga grunden för behandlingen är det avtal som slutits
eller ska slutas. De kategorier personuppgifter som behandlas är namn- och kontaktuppgifter, i
tillämpliga fall också person- eller samordningsnummer, samt faktureringsinformation. Dessa
uppgifter lagras så länge avtalsrelationen består och därefter i maximalt tio år. Om du inte vill
uppge dessa personuppgifter kan avtal inte ingås.
Kontaktuppgifterna kommer även att användas för kommunikation och erbjudanden.

3. Du är leverantör eller representant för en leverantör
Antingen finns en affärsrelation mellan Metodgolv och dig, eller så undersöks möjligheterna att
etablera en. Ändamålet med behandlingen är således att beställa, ta emot och betala för varor och
tjänster. I förekommande fall även reklamera. Den rättsliga grunden för behandlingen är det avtal
som slutits eller ska slutas. De kategorier personuppgifter som behandlas är namn- och
kontaktuppgifter, i tillämpliga fall också person- eller samordningsnummer, samt
faktureringsinformation. Dessa uppgifter lagras så länge avtalsrelationen består och därefter i
maximalt tio år. Om du inte vill uppge dessa personuppgifter kan avtal inte ingås.
Kontaktuppgifterna kommer även att användas för kommunikation och erbjudanden.

4. Du kontaktar oss
När du av eget initiativ kontaktar oss behandlas nödvändiga personuppgifter för att kunna besvara
ställd fråga. Detta innebär typiskt sätt namn och kontaktuppgifter, samt eventuella personuppgifter
i själva frågan. Den rättsliga grunden för detta är vårt berättigade intresse av att besvara ställd fråga
och att vid behov kunna återvända till korrespondensen. Personuppgifterna sparas tills vidare, eller
tills dess att du begär att de ska tas bort. Uppgifterna gallras bort om de bedöms ha blivit
irrelevanta.

5. Vi kontaktar dig personligen via e-post eller telefon
Vi vårdar bestående relationer och söker aktivt nya kunder. Dina kontaktuppgifter har vi antingen
tidigare i vår relation erhållit från dig, eller så har vi fått uppgifterna via personlig rekommendation
eller via öppen källa på nätet, t.ex. adresstjänster eller din egen hemsida. Den rättsliga grunden för
denna behandling är vårt berättigade intresse av att marknadsföra och sälja våra tjänster.
Kontaktuppgifterna sparas och används tills vidare, eller tills dess du begär att de ska tas bort. De
kommer även att användas för nyhetsbrev och erbjudanden. Uppgifterna gallras bort om de
bedöms ha blivit irrelevanta.

Dina rättigheter
Oavsett vilken relationskategori som berörs har du alltid de rättigheter som anges i
dataskyddsförordningens Art. 12 – 22. Du kan när du vill kontakta oss och begära att få veta vilka
personuppgifter om dig vi har, att de raderas eller rättas, att behandlingen ska begränsas eller
upphöra, eller att de personuppgifter vi har om dig överförs till annan aktör. Vi kommer göra det
du begär under förutsättning att andra lagar och regler inte hindrar oss. Vi återkopplar på din
begäran och redogör för vilka åtgärder vi vidtagit och på vilka grunder. Vi använder oss inte av
automatiserat beslutsfattande eller profilering.

Kategorier av mottagare av personuppgifterna
De personuppgifter vi erhållit kan komma att hanteras av våra personuppgiftsbiträden, samt
samarbetspartners inom försäljning och marknadsföring. För samtliga gäller att de endast mottar
uppgifter i den utsträckning som krävs för att de ska kunna utföra sina åligganden. Samtliga har
även antingen lagstadgad eller avtalsbunden sekretess.

Lagringsperiod
Som framgår av redogörelserna för de olika relationskategorierna ovan är vår grundpolicy att spara
personuppgifterna tills vidare om inte den registrerade hör av sig och begär något annat. Att vinna
och vårda kunder i vår bransch kräver stor uthållighet. Därför har vi behov av att behålla
uppgifterna så länge det går. Uppgifter som blivit, eller bedöms ha blivit, irrelevanta raderas dock
så snart detta kommit till vår kännedom. Beträffande cookies, se vår cookiepolicy.

Överföringar till tredje land
Våra servrar är placerade i Sverige. Inga överföringar sker till tredje land.

Om eventuella ändringar i integritetspolicyn
Denna integritetspolicy är ett dynamiskt dokument, vilket innebär att den ändras om våra arbetssätt
ändras, om t.ex. behandlingar ändras, försvinner eller tillkommer. Skulle detta ske, så ersätter den
nya policyn den gamla med omedelbar verkan, vilket innebär att alla hänvisningar till vår
integritetspolicy i så fall enbart avser den nya. Då det varken bedöms vara ett lagkrav eller annars
meningsfullt, kommer ägare av redan registrerade personuppgifter inte att få någon särskild
information om detta.

Rätten att klaga till tillsynsmyndighet
Vi anser att alla våra personuppgiftsbehandlingar är helt enligt dataskyddsförordningens krav och
att denna integritetspolicy visar det. Skulle du ha en annan uppfattning har du rätt att inge klagomål
på hur vi hanterar dina personuppgifter till Integritetsskyddsmyndigheten (IMY), f.d.

Datainspektionen.
Denna integritetspolicy är senast uppdaterad 19 november 2020